Usługi Księgowe Kapitał

Z nami nie przeoczysz zmian i nowych obowiązujących przepisów w prawie pracy oraz działalności gospodarczej.

KASY FISKALNE ONLINE

Kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych w tym zakresie, że zdalnie przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas, którym zarządza szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

9 grudnia br. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online dla wybranych grup przedsiębiorców.

I grupa – obecny termin 01.01.2021 r., projekt ustawy zakłada przesunięcie terminu na 01.01.2022 r.
Dotyczy podatników:

 • świadczących usługi:
  • związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),
  • w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (np. hotele)
 • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

II grupa – obecny termin 01.07.2021 r., projekt ustawy zakłada przesunięcie terminu na 01.07.2022 r.
 Dotyczy podatników świadczących usługi:

 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

 

Warto przypomnieć, że już od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż na kasie online rejestrują podatnicy świadczący usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) a także w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1059).

Opublikowano 16 grudnia 2020 r.

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

SLIM VAT - to pakiet uproszczeń w sprawozdawczości VAT, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Jest on efektem przeprowadzonego przez MF audytu przepisów, który miał na celu dostosowanie ich do warunków działania małego oraz średniego biznesu.

Elementami tworzącymi Slim VAT są:

 • uproszczenia w rozliczaniu VAT
 • kasy online
 • e-faktury
 • e-paragony
 • audyt przepisów
 • dialog z biznesem

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

 1. Proste fakturowanie
  • Faktury korygujące in-minus
   Rezygnacja z wymogu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego jużw okresie wystawienia faktury korygującej. Aby z tego skorzystać musi posiadać dokumentację, z której wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki objęte transakcją. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do dokonania odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Zmiana znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.
  • Faktury korygujące in-plus
   Wprowadzenie odpowiednich przepisów w ustawie o VAT wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus. Podatnik zyska pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej.
 2. Więcej czasu - ułatwienia dla eksporterów
  Wydłużenie terminu wywozu towarów. Stawkę 0% od zaliczki w eksporcie towarów będzie można zastosować pod warunkiem, że eksport nastąpi w terminie do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki (wcześniej 2 miesiące). Zmiana ma na celu poprawę sytuacji eksporterów oraz rozwiązanie problemów dostaw długoterminowych.
 3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
  Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.
 4. Korzyści finansowe
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy
   Wydłużenie prawa do odliczenia przy rozliczeniach miesięcznych – o jeden miesiąc. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Wyeliminuje to częste i niepotrzebne korekty VAT.
  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
   Możliwość odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.
  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości
   Podniesienie kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Rozwiązanie przybliży limit jednorazowych prezentów w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.
Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat

 

Opublikowano 23 listopada 2020 r.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
– ZMIANY OD 01.01.2021 r.

 1. Podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu.
 2. Zlikwidowanie większości przypadków, kiedy określony rodzaj działalności wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 01.01.2021 r. opodatkowania w formie ryczałtu nie będzie się stosowało do podatników:
  • opłacających podatek w formie karty podatkowej,
  • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
   • prowadzenia aptek,
   • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
   • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  •  podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
   • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
   • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
   • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie  przez drugiego małżonka,
    - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
 3. Nowa definicja wolnych zawodów. Zmiana poszerza katalog wolnych zawodów o:
  • psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych,
  • wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 4.  Zmniejszenie wysokości niektórych stawek ryczałtu. Od 01.01.2021 r. będzie obowiązywało 8 stawek ryczałtu:
  • 17% - wolne zawody,
  • 15% - m. in. świadczenie większości usług z zał. nr 2 do ustawy ryczałtowej np. prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  • 10% - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)
   – do 31.12.2020 r. wyłączone z opodatkowania ryczałtem,
  • 8,5% oraz 12,5% (od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) – w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem, a także usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wykonywanie usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
  •  8,5% - te same co dotychczas, dodatkowo od 01.01.2021 r.:
   • świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
  • 5,5% - te same co dotychczas,
  • 3% - te same co dotychczas,
  • 2% - te same co dotychczas.

 

Na podstawie:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Opublikowano 30 września 2020 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności będą odprowadzane wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Zgromadzone środki w ramach PPK będą środkami prywatnymi i będą służyć zaspokajaniu potrzeb po ukończeniu 60 roku życia.

Pracodawca będzie zobowiązany do wyboru instytucji finansowej i zawarcia z nią umowy o zarządzanie PPK, a następnie o prowadzenie PPK. Pracodawca oraz pracownik (tj. uczestnik PPK) będą mieć obowiązek dokonywania wpłat podstawowych oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych liczonych procentowo od wynagrodzenia. Część opłacana przez pracownika będzie potrącana z jego wynagrodzenia i przekazywana przez pracodawcę do instytucji finansowej. Z kolei państwo będzie przekazywać określone w ustawie kwoty. Gromadzone środki będą lokowane w fundusze. Pracownik będzie miał jednak możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK. W poniższej tabeli przedstawiono terminy na zawarcie ww. umów.

Terminy na wprowadzenie PPK

Podmiot zobowiązany

Umowa o zarządzanie PPK – maksymalny termin

Umowa o prowadzenie PPK – maksymalny termin

Firmy zatrudniające 50 do 249 osób (według stanu na 30.06.2019)

do 27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

Firmy zatrudniające 20 do 49 osób (według stanu na 31.12.2019)

27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

 26 marca 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające pracowników

23 kwietnia 2021 r.

10 maja 2021 r.

 

Wysokość wpłat będzie kształtować się następująco:

 • Wpłata pracownika: 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2%
  Pracownicy, którzy uzyskują wynagrodzenie niższe niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia (tj. 3120 zł w 2020 r.) mogą dokonywać wpłat podstawowych w niższej wysokości niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
 • Wpłata pracodawcy: 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%
 • Wpłata państwa: 250 zł na powitanie + 240 zł co roku

 

Kto nie musi wprowadzać PPK?

 • Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi z punktu widzenia ustawy o PPK
 • podmiot zatrudniający będący osobą fizyczna, który zatrudnia w innym zakresie niż
  działalność gospodarcza tego podmiotu, osobę fizyczną, w innym zakresie niż działalność gospodarcza tej osoby (np. pomoc domowa, opiekunka do dziecka)
 • mikroprzedsiębiorca, któremu wszyscy pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z PPK
 • pracodawca, który prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% zatrudnionych

 

Kto może przystąpić do PPK?
Pracownik, który:

 • ukończył 18 lat, nie ukończył 55 lat – zapis automatyczny, możliwość rezygnacji ze strony pracownika
 • ukończył 55 lat, nie ukończył 70 lat – zapis na wniosek pracownika
 • ukończył 70 lat – brak możliwości zapisu do PPK


To na pracodawcy ciąży obowiązek terminowego dokonywania wpłat do PPK oraz zachowania należytej staranności przy przesyłaniu dodatkowych informacji dotyczących wpłat w celu ich prawidłowego przyporządkowania do pracowników oraz miesięcy, których dotyczą. Przy dokonywaniu wpłat nie jest ważny miesiąc, za który wypłacono wynagrodzenie będące podstawą do naliczenia PPK, ale ważny jest miesiąc, w którym to wynagrodzenie faktycznie zostało przekazane pracownikowi.

Przykładowo:

wynagrodzenie za styczeń 2021 r. wypłacone 31 stycznia 2021 r.
- wpłaty do PPK należy dokonać do 15 lutego 2021 z oznaczeniem: 1 (styczeń)

wynagrodzenie za styczeń 2021 r. wypłacone 10 lutego 2021 r.
- wpłaty do PPK należy dokonać do 15 marca 2021 z oznaczeniem: 2 (luty)

Wypłata środków przez uczestnika PPK:

 • po ukończeniu 60 lat – jednorazowa wypłata 25% oszczędności, reszta wypłacana co miesiąc przez 10 lat
 • przed ukończeniem 60 lat na leczenie swoje, małżonka lub dziecka – wypłata do 25%  bez obowiązku zwrotu
 • przed ukończeniem 45 lat w celu pokrycia wkładu własnego (cele mieszkaniowe)
  – wypłata do 100% z obowiązkiem zwrotu w wartości nominalnej
 • rezygnacja z PPK przed ukończeniem 60 lat i wypłata środków:
  • 100% środków wpłacanych przez pracownika - otrzymuje uczestnik
  • 70% środków wpłacanych przez pracodawcę - otrzymuje uczestnik
  • 30% środków wpłacanych przez pracodawcę - trafi do ZUS na indywidualne konto
  • dopłaty z Państwa – utracone
  • konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych przez uczestnika


Środki zgromadzone w ramach PPK są prywatnymi środkami danego pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Opublikowano 15 września 2020 r.

JPK_V7M i JPK_V7K zastępuje deklarację VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK

Do 01.10.2020 czynny podatnik VAT ma obowiązek wysyłki pliku JPK oraz deklaracji VAT-7 (rozliczenia miesięczne) lub deklaracji VAT-7K (rozliczenia kwartalne).
Od 1.10.2020 przedsiębiorcy będą zobowiązani składać jeden plik, który przybierze strukturę:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Nowy plik JPK z deklaracją został podzielony na dwie części – ewidencyjną i deklaracyjną.
1. Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą zobowiązani do składnia pliku JPK_V7M w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej za każdy miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.
2. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą zobowiązani do składania pliku JPK_V7K w dwóch częściach:

 • część ewidencyjna – obowiązek wysyłania co miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca
 • część deklaracyjna – obowiązek wysyłania co kwartał w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału.

Należy zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się kwartalnie, wysyłają:

 • za 1 miesiąc danego kwartału – plik JPK
 • za 2 miesiąc danego kwartału – plik JPK
 • za 3 miesiąc danego kwartału – plik JPK razem z deklaracją, czyli JPK_V7K

W związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VAT, przedsiębiorcy będą zobowiązani nadawać specjalne kody i oznaczenia, które zostały zestawione w poniższych tabelkach:

Oznaczenia niektórych towarów i usług

GTU_01

dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyn silnikowych)

GTU_03

dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy
o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające)

GTU_06

dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

GTU_07

dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 1

GTU_08

dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

GTU_09

dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

GTU_10

dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12

świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13

świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

Oznaczanie procedur szczególnych w zakresie podatku należnego

SW

dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

EE

usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

TP

istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi)

TT_WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego
w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_D

dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

MR_T

usługi turystyczne opodatkowane na zasadach marży

MR_UZ

dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
i antyków, opodatkowana na zasadach marży

I_42

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT

B_SPV_DOSTAWA

dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT)

B_MPV_PROWIZJA

usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT

MPP

transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

Oznaczenia dowodów sprzedaży

RO

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW

dokument wewnętrzny (np. nieodpłatne przekazanie towarów, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowana na kasie rejestrującej)

FP

faktura do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

 

Oznaczanie dowodów zakupu

MK

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT)

VAT_RR

faktura VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT)

WEW

dokument wewnętrzny (wystawiony w celu np. dokonania rocznej korekty VAT w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT)

IMP

podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT

UWAGA!
pole opcjonalne
- w przypadku wystąpienia oznaczenia podaje się „1”
- w przeciwnym przypadku pole pozostaje puste

MPP

transakcja objęta obowiązkiem stosowania MPP (nawet jeżeli faktura nie zawiera oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”)

 

Opublikowano 9 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT

System stawek VAT obowiązujący obecnie opiera się na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług z 2008 r. Ze względu na dużą ilość pozycji w załącznikach przedstawiających towary, które objęte są obniżonymi stawkami VAT, a także wyłączenia z PKWiU (ex), jest uznawany za system rozbudowany i skomplikowany. Od 1 lipca 2020 będzie obwiązywać nowa matryca stawek VAT, która polega na odejściu od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 i stosowaniu:

 • Nomenklatury Scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w przypadku towarów
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 w przypadku usług

Ogólnie rzecz biorąc, nowa matryca stawek VAT spowoduje uproszczenie stosowania obniżonych stawek VAT.

Uproszczenie systemu stawek VAT:
Uproszczenie w zakresie stawek VAT ma na celu objęcie jedną stawką całych grup towarowych.

Przykładowo:
Pieczywo – obecnie stawka VAT zależy od terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości. Jeśli data nie przekracza 14 dni - stosuje się stawkę 5%, ale gdy przekracza 14 dni – stosuje się stawkę 8%. W nowej matrycy pieczywo sklasyfikowane w dziale CN19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze) niezależnie od daty przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, będzie objęte jedną stawką 5%.

W związku z tym, że budowa nowego systemu VAT znacząco będzie różnić się od systemu obowiązującego obecnie, konieczna stała się zmiana stawek na niektóre towary. Przyjęcie jednej stawki dla całego działu spowodowało konieczność obniżenia stawki dla danego towaru lub podwyższenie dla innego towaru. W przypadku konieczności zmiany stawki, przyjęto zasadę obniżania stawek „w dół”. W celu zrównoważenia efektu, nieliczne towary będą objęte podwyżkami stawek.

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej WIS:
WIS jest instrumentem, który daje pewność, że zastosowane stawki podatku VAT są prawidłowe. Wiążąca Informacja Stawkowa jest decyzją administracyjną, która wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Podatnik po uzyskaniu WIS ma zapewnioną ochronę dotyczącą poprawności zastosowanej stawki VAT. Wniosek o wydanie WIS musi spełniać formalne wymagania. Można go złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE, listownie bądź osobiście w urzędzie. Podlega opłacie w wysokości 40 zł za jeden towar lub usługę. Decyzja wydawana jest w ciągu 3 miesięcy.

Poniżej przestawiono wybrane produkty, na które spada bądź wzrasta stawka VAT w związku z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT:

Wybrane produkty, na które spada stawka VAT od 01.07.2020

Przed zmianami

Po zmianach

Owoce tropikalne i cytrusowe, migdały, niektóre orzechy (pistacjowe, kokosowe)

8%

5%

Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka

5%, 8%, 23%

5%

Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna

8%

5%

Musztarda, słodka papryka (przyprawa), niektóre przyprawy przetworzone (np. tymianek, pieprz)

23%

8%

Książki wszelkiego rodzaju, tj. drukowane, na dyskach
i taśmach oraz na innych nośnikach, w formie elektronicznej (e-booki)

23%  e-booki i niektóre książki

5%

Żywność dla niemowląt i małych dzieci, pieluszki, smoczki, foteliki samochodowe

8%

5%

 

Wybrane produkty, na które rośnie stawka VAT od 01.07.2020

Przed zmianami

Po zmianach

Niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. kmin, kurkuma, szafran)

5%

8%

Lód używany do celów spożywczych

8%

23%

Owoce morza (np. małże, krewetki) oraz potrawy z nimi

5% 8%

23%

Drewno opałowe

8%

23%

 

Opublikowano 10 czerwca 2020 r.