Usługi Księgowe Kapitał

Z nami nie przeoczysz zmian i nowych obowiązujących przepisów w prawie pracy oraz działalności gospodarczej.

Przedłużenie terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. – Rozporządzenie z 07.01.2022 r.

7 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. pod pozycją 28 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Rozporządzenie to zmienia zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych od przychodów do wysokości 12 800 zł miesięcznie (odrębnie dla każdego źródła przychodów) osiąganych ze stosunku pracy, umów zleceń oraz emerytur i rent, a konkretnie przedłuża terminy pobrania zaliczki na podatek i przekazania jej do Urzędu Skarbowego w części, która stanowi nadwyżkę:
1) kwoty zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, nad
2) kwotą zaliczki na podatek dochodowy obliczoną zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień.
Co to oznacza w praktyce?
Księgowi będą zobowiązani liczyć zaliczkę na podatek dochodowy dwukrotnie – wg Nowego Ładu oraz wg zasad obowiązujących w 2021 r. Następnie obie zaliczki należy przyrównać
i pobrać podatnikowi tę w niższej wysokości. Niepobrana część nadwyżki płatnik pobierze dopiero w miesiącu, w którym wystąpi ujemna różnica. W przypadku, gdy nie wystąpi ujemna różnica i płatnik nie pobierze nadwyżki z poprzednich miesięcy, podatnik rozliczy to w swoim zeznaniu rocznym.

Jeżeli płatnik w styczniu 2022 r. pobrał z wynagrodzenia wspomnianą nadwyżkę ale nie przekazał jej na rachunek urzędu skarbowego, powinien zwrócić tę nadwyżkę podatnikowi.
Podatnik, który nie ma odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (miesięcznie jest to 425 zł), ponieważ  nie złożył płatnikowi dokumentu PIT-2 (z powodu uzyskiwania innych dochodów np. z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy), może złożyć temu płatnikowi na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy. Wówczas nie ma do niego zastosowanie dwukrotne liczenie zaliczki i pobieranie tej w niższej wysokości. U takiego podatnika będzie liczona i pobierana tylko zaliczka wg Nowego Ładu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych  (Dz. U. 2022 r., poz. 28)

 

Opublikowano 10 stycznia 2022 r.

NOWY ŁAD – ZMIANY OD 01.01.2022 R.

23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone tą ustawą, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany – Nowy Ład:

 • Podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł. do 120 000 zł.

Obecnie stawka podatku dochodowego PIT wynosi 17%. jednak do progu dochodu w wysokości 85 528 zł. Powyżej tej kwoty podatnicy płacą 32% podatku dochodowego. Od stycznia 2022 r. stawka 17% będzie obowiązywać do dochodu 120 000 zł., natomiast powyżej dochodu 120 000 zł. będzie obowiązywać stawka 32%.

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł.

Podwyższenie kwoty wolnej do wysokości 30 000 zł. oznacza, że od dochodów w wysokości do 30 000 zł. nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy PIT. W związku ze wzrostem kwoty wolnej, zwiększa się również kwota zmniejszająca podatek i od 2022 r. będzie wynosić rocznie 5 100 zł. (30 000zł.*17%). Obliczając miesięczna zaliczkę na podatek dochodowy pracownika, pracodawca będzie zmniejszał wyliczoną zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej, a więc o 425 zł. Warunkiem skorzystania z tej preferencji, jest złożenie pracodawcy dokumentu PIT-2.

 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, jednak do końca 2021 r. 7,75% podstawy wymiaru jest odliczane od wysokości podatku. Od 01.01.2022 r. nie będzie już możliwości odliczania tej części składki zdrowotnej od podatku.

 • Nowy sposób obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, jednak jej wartość nie może przekroczyć naliczonej zaliczki na podatek dochodowy pomniejszonej o ulgę podatkową w wysokości 43,76 zł. W związku z tym licząc składkę zdrowotną należy ją przyrównać do wysokości zaliczki na podatek i w sytuacji gdy jej wartość byłaby wyższa niż zaliczka na podatek, należy tę składkę zdrowotną obniżyć do wysokości podatku. Od 2022 r. kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 425 zł, jednak kwotę składki zdrowotnej będziemy przyrównywać do zaliczki na podatek liczonej wg zasad z 2021 r., czyli stosując kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 43,76 zł. W związku z tym zaliczka na podatek dochodowy od 2022 r. będzie liczona dwukrotnie – w celu obliczenia podatku i w celu obliczenia kwoty, do której będzie przyrównana składka zdrowotna.

 • Ulga dla klasy średniej

Celem wprowadzenia ulgi dla klasy średniej jest rekompensata braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Będzie ona przysługiwać osobom zatrudnionym na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek dochodowy wg skali podatkowej.  Z ulgi dla klasy średniej nie będą mogli skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także przedsiębiorcy rozliczający podatek według stawki liniowej.
Wyróżniamy 2 progi ulgi dla klasy średniej.
W ujęciu miesięcznym:
(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
(A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł
W ujęciu rocznym:
(A x 6,68% – 4 566) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
(A x (-7,35%)) + 9 829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
A – oznacza sumę uzyskanych i podlegających opodatkowaniu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne (jeśli zostały zapłacone i ujęte w kosztach podatkowych).

Ulga dla klasy średniej będzie przez pracodawcę naliczana automatycznie. Nie dla każdego będzie to rozwiązanie korzystne, ponieważ gdy dany pracownik uzyskuje dodatkowo przychody z innych tytułów, jego roczne przychody mogą przekroczyć kwotę 133 692 zł. w związku z czym w zeznaniu rocznym może wyjść mu dopłata podatku. Istnieje jednak możliwość złożenia pracodawcy wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Można wówczas z niej skorzystać w zeznaniu rocznym jeśli przychody będą mieścić się w określonych limitach.

 • Zmiana sposobu wyliczania zaliczki na podatek

Od 2022 r. zmienią się zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy. Nie będzie już możliwe odliczanie składki zdrowotnej od podatku oraz zmieni się kwota zmniejszająca podatek z 43,76 zł. na 425 zł. Dodatkowo będzie miała zastosowanie ulga dla klasy średniej dla osób o przychodach pomiędzy 5701 zł a 11 141 zł. Poniżej przedstawiono wzór na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od 2022 r.
Przychód – składki ZUS – koszty uzyskania przychodu – ulga dla klasy średniej = Podstawa opodatkowania (należy zaokrąglić do pełnych zł.)
Podstawa opodatkowania *17% lub 32% (w zależności od progu dochodu) – 425 zł = Podatek (należy zaokrąglić do pełnych zł.)

 • Ulga na powrót

Ulga na powrót polega na zwolnieniu z podatku PIT przychodów z umowy o pracę, zlecenia oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Skorzystają z niej osoby, które przeniosły miejsce zamieszkania do Polski po 31.12.2021 r. Przysługuje przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe licząc od początku roku, w którym podatnik zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub od roku następnego. Suma przychodów zwolnionych w ramach ulgi na powrót nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł jednak po przekroczeniu tego progu będzie można korzystać dodatkowo z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Rocznie więc zwolnienie z podatku będzie obejmować kwotę 115 528 zł.

Warunki skorzystania z ulgi na powrót:
Z ulgi na powrót może skorzystać osoba, która:

 • uzyskała przychody z wymienionych wyżej tytułów,
 • w wyniku zmiany miejsca zamieszkania po 31 grudnia 2021 r. na terytorium Polski podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 • nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym:
  • 3 lata kalendarzowe bezpośrednio poprzedzające rok, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz
  • czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • posiada polskie obywatelstwo, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • miała miejsce zamieszkania:
  • nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Państwie Izrael, Republice Chile, Republice Korei, Japonii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
  • na terytorium Polski nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz
 • posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący dla celów podatkowych miejsce zamieszkania w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia oraz
 • nie korzystała wcześniej w całości lub w części, ze zwolnienia – w przypadku osób, które ponownie zmieniają miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
 • zerowy PIT dla seniorów

Dotyczy kobiet po ukończeniu 60 roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia, którzy zrezygnują z pobierania emerytury lub renty i zdecydują się pozostać na ryku pracy. Zwolnienie z podatku dochodowego dotyczyć będzie przychodów
- ze stosunku pracy, ze stosunku służbowego, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
- z umów zlecenia
- z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, wg skali, liniowo bądź IP-BOX
Zwolnienie obejmie przychód 85 528 zł. oraz dodatkowo kwotę wolną od podatku 30 000 zł., a więc ewentualny podatek będzie płacony dopiero po przekroczeniu 115 528 zł.

 • Ulga dla rodzin 4+

Dotyczy rodziców i opiekunów wychowujących 4 dzieci. Podobnie jak ulga dla seniorów obejmie przychód 85 528 zł rocznie plus kwota wolna od podatku 30 000 zł. w związku z czym zwolnienie od podatku będzie przysługiwać do kwoty 115 528 zł. Ulga dla rodzin 4+ będzie należeć się każdemu rodzicowi osobno, a więc łącznie małżonkowie skorzystają ze zwolnienia z podatku do kwoty 231 056 zł. Ulga będzie przysługiwać za cały rok, nawet w przypadku urodzenia się 4 dziecka pod koniec roku.

 • Zmiana w ryczałcie na samochody służbowe

Od 01.01.2022 r. o wysokości przychodu z tytułu używania prywatnego samochodu służbowego decydować będzie moc silnika, a nie jak dotychczas jego pojemność. Ryczałt będzie wynosił:
- 250 zł miesięcznie dla samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz dla samochodów stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem
- 400 zł miesięcznie dla pozostałych samochodów

 • Zmiana w rozliczaniu przychodów z umów zleceń

W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca może złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy, jeśli jego roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł. oraz jeśli nie pobiera dochodów z innych tytułów, np. z działalności gospodarczej, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki temu zleceniobiorca będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego już w trakcie roku podatkowego, a nie dopiero po zakończeniu roku w zeznaniu rocznym. Wniosek taki należy składać co roku. Płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek najpóźniej od miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

 • Zmiana w wyliczaniu składki zdrowotnej oraz zmiana terminów przekazywania deklaracji rozliczeniowych i opłacania składek do ZUS

Składka zdrowotna przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do końca 2021 r. płacona była w wysokości 9% od podstawy wynoszącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego. W 2021 r. podstawa składki zdrowotnej wynosiła 4242,38 zł,
a więc składka zdrowotna 9% wynosiła co miesiąc 381,81. Od 2022 r. zmienia się sposób wyliczenia składki zdrowotnej i będzie ona zależna od wybranej formy opodatkowania:

SKALA PODATKOWA I PODATEK LINIOWY:
Podstawę składki zdrowotnej stanowi dochód przedsiębiorstwa z miesiąca poprzedniego.
Sala podatkowa - stawka 9%
Liniowy – stawka 4,9%, miesiąc styczeń wyjątek – 9%

Poniżej przedstawiono w jaki sposób należy obliczyć dochód stanowiący podstawę składki zdrowotnej.

W deklaracji za miesiąc luty:
dochód za miesiąc styczeń ustalany jest jako różnica między przychodami
w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
a kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu tej samej ustawy. Dochód ten jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały wliczone do kosztów uzyskania przychodów;

W deklaracji za kolejne miesiące:
dochód za następne miesiące wylicza się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych a sumą kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu tej samej ustawy, poniesionych od początku roku. Następnie ten dochód należy pomniejszyć o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Dochód ten nie pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne opłacone w danym miesiącu, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Miesiąc styczeń jest wyjątkiem i w tym przypadku składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wynoszącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Podstawa składki zdrowotnej uzależniona jest od wartości rocznego przychodu. Składkę zdrowotną ustala się od podstawy wynoszącej odpowiednio 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 2021 r.
Stawka 9%

KARTA PODATKOWA

Podstawę składki zdrowotnej stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę.
Stawka 9%.
Składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej będzie wynosić w 2022 r. 270,90 zł. (3 010 zł *9%)

Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 nie będzie można już wybrać karty podatkowej jako formy podatkowania. Może być ona jedynie kontynuowana przez podatników stosujących ją w 2021 r., czyli na dzień 31 grudnia 2021.

W przypadku opodatkowania wg skali bądź liniowo, minimalna składka zdrowotna wynosi 270,90 zł, a więc nawet w przypadku straty podatkowej, trzeba będzie zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 270,90 zł.

W związku z tym, że składka zdrowotna liczona będzie od dochodu, zmianie uległ termin wysyłki deklaracji i płatności składek ZUS i wynosi odpowiednio:

 • 5 dzień miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładowych budżetowych (termin bez zmian)
 • 15 dzień miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną, np. spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni (nowy termin)
 • 20 dzień miesiąca – dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, np. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki osobowe (nowy termin)
 • Nielegalne zatrudnianie pracowników

Od stycznia 2022 r. konsekwencje w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracowników bądź też nieujawnianiem części wynagrodzenia pracowników będzie ponosił wyłącznie pracodawca. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty zaległych składek ZUS i podatku, pracodawcy zostanie doliczony przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia oraz nie będzie mógł uwzględnić wypłaconego wynagrodzenia i składek ZUS w kosztach uzyskania przychodów. Z kolei pracownik nie zapłaci podatku od dochodu z tytułu nielegalnego zatrudnienia, nie będzie finansował składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż w całości opłaci je pracodawca oraz będzie miał dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, tj. zasiłku chorobowego, emerytury, renty.

Opublikowano 1 grudnia 2021 r.

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2021 r.

Głównym celem zmiany rozporządzenia jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, a także wprowadzenie zmian związanych z tzw. unijnym pakietem VAT e-commerce. Najważniejsze zmiany obejmują:

 1. Możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Cel - ułatwienie podatnikom prowadzenia ewidencji, poprzez możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz ww. biletów jednorazowych.

 1. Doprecyzowanie pod względem merytorycznym i formalnym przepisów rozporządzenia odnoszących się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych.

Cel -  wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT
z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

 1. Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”.

Cel - uproszczenie obowiązków ewidencyjnych. Uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO”
i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane oznaczeniami GTU.

 1. Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO.

Cel - uproszczenie obowiązków ewidencyjnych. Wprowadzono również rozwiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami procedur.

 1. Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Cel – uproszczenie i dostosowanie  wymogów ewidencyjnych do potrzeb analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.

 1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.

Cel - uściślenie, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji,
a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie zawiera takich danych.

 1. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”.

Cel - zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, jeśli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie, do dnia przesłania tej ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.

 1. Uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”.

W JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.

 1. W przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty.

Cel – umożliwienie weryfikacji nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika, oraz znaczne ułatwienie weryfikacji ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.

 1. Wprowadzenie oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT.

Art. 109b ust. 4 ustawy o VAT nakłada na podatników, ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy, obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności (transakcji) i wykonujących je podatników.
W związku z tym podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją, jeżeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust.
1 ustawy (w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy), zgodnie z projektowanym § 7 pkt 8 rozporządzenia powinni oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy. Powyższe rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze monitorowanie podmiotów ułatwiających dokonanie powyższych czynności w danym okresie rozliczeniowym.

 1. Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”.

Cel - ewidencja zawierać będzie jedno oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
Konieczność dostosowania przedmiotowego rozporządzenia w zakresie oznaczeń „SW” - dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, oraz „EE” - świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, wynika z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce. Uchyla one pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie.

 1. Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca).

Cel - monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

 1. Wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących:
 • stosowania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia IED,
 • wykazywania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT,
 • stosowania w ewidencji oznaczenie „EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. zamiast oznaczenia „WSTO_EE”.

Opublikowano 1 lipca 2021 r.

KASY FISKALNE ONLINE

Kasy fiskalne online różnią się od tradycyjnych w tym zakresie, że zdalnie przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas, którym zarządza szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

Poniżej przedstawiono terminy obowiązkowej wymiany kas fiskalnych na online:

I grupa – termin 01.01.2021 r.
Dotyczy podatników:

 • świadczących usługi:
  • związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),
  • w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (np. hotele)
 • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

II grupa – termin 01.07.2021 r.
 Dotyczy podatników świadczących usługi:

 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

 

Warto przypomnieć, że już od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż na kasie online rejestrują podatnicy świadczący usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) a także w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1059).

Opublikowano 16 grudnia 2020 r.

SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT

SLIM VAT - to pakiet uproszczeń w sprawozdawczości VAT, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Jest on efektem przeprowadzonego przez MF audytu przepisów, który miał na celu dostosowanie ich do warunków działania małego oraz średniego biznesu.

Elementami tworzącymi Slim VAT są:

 • uproszczenia w rozliczaniu VAT
 • kasy online
 • e-faktury
 • e-paragony
 • audyt przepisów
 • dialog z biznesem

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach:

 1. Proste fakturowanie
  • Faktury korygujące in-minus
   Rezygnacja z wymogu uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego jużw okresie wystawienia faktury korygującej. Aby z tego skorzystać musi posiadać dokumentację, z której wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki objęte transakcją. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do dokonania odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. Zmiana znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.
  • Faktury korygujące in-plus
   Wprowadzenie odpowiednich przepisów w ustawie o VAT wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących in plus. Podatnik zyska pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej.
 2. Więcej czasu - ułatwienia dla eksporterów
  Wydłużenie terminu wywozu towarów. Stawkę 0% od zaliczki w eksporcie towarów będzie można zastosować pod warunkiem, że eksport nastąpi w terminie do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki (wcześniej 2 miesiące). Zmiana ma na celu poprawę sytuacji eksporterów oraz rozwiązanie problemów dostaw długoterminowych.
 3. Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
  Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.
 4. Korzyści finansowe
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy
   Wydłużenie prawa do odliczenia przy rozliczeniach miesięcznych – o jeden miesiąc. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Wyeliminuje to częste i niepotrzebne korekty VAT.
  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
   Możliwość odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży.
  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości
   Podniesienie kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Rozwiązanie przybliży limit jednorazowych prezentów w Polsce do średniej UE wartości wprost przypisanych prezentom.
Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat

 

Opublikowano 23 listopada 2020 r.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
– ZMIANY OD 01.01.2021 r.

 1. Podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu.
 2. Zlikwidowanie większości przypadków, kiedy określony rodzaj działalności wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 01.01.2021 r. opodatkowania w formie ryczałtu nie będzie się stosowało do podatników:
  • opłacających podatek w formie karty podatkowej,
  • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
   • prowadzenia aptek,
   • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
   • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  •  podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
   • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
   • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
   • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie  przez drugiego małżonka,
    - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.
 3. Nowa definicja wolnych zawodów. Zmiana poszerza katalog wolnych zawodów o:
  • psychologów, fizjoterapeutów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych,
  • wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 4.  Zmniejszenie wysokości niektórych stawek ryczałtu. Od 01.01.2021 r. będzie obowiązywało 8 stawek ryczałtu:
  • 17% - wolne zawody,
  • 15% - m. in. świadczenie większości usług z zał. nr 2 do ustawy ryczałtowej np. prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  • 10% - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1)
   – do 31.12.2020 r. wyłączone z opodatkowania ryczałtem,
  • 8,5% oraz 12,5% (od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) – w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem, a także usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wykonywanie usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
  •  8,5% - te same co dotychczas, dodatkowo od 01.01.2021 r.:
   • świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85) inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
   • przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
  • 5,5% - te same co dotychczas,
  • 3% - te same co dotychczas,
  • 2% - te same co dotychczas.

 

Na podstawie:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Opublikowano 30 września 2020 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności będą odprowadzane wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Zgromadzone środki w ramach PPK będą środkami prywatnymi i będą służyć zaspokajaniu potrzeb po ukończeniu 60 roku życia.

Pracodawca będzie zobowiązany do wyboru instytucji finansowej i zawarcia z nią umowy o zarządzanie PPK, a następnie o prowadzenie PPK. Pracodawca oraz pracownik (tj. uczestnik PPK) będą mieć obowiązek dokonywania wpłat podstawowych oraz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych liczonych procentowo od wynagrodzenia. Część opłacana przez pracownika będzie potrącana z jego wynagrodzenia i przekazywana przez pracodawcę do instytucji finansowej. Z kolei państwo będzie przekazywać określone w ustawie kwoty. Gromadzone środki będą lokowane w fundusze. Pracownik będzie miał jednak możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK. W poniższej tabeli przedstawiono terminy na zawarcie ww. umów.

Terminy na wprowadzenie PPK

Podmiot zobowiązany

Umowa o zarządzanie PPK – maksymalny termin

Umowa o prowadzenie PPK – maksymalny termin

Firmy zatrudniające 50 do 249 osób (według stanu na 30.06.2019)

do 27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

Firmy zatrudniające 20 do 49 osób (według stanu na 31.12.2019)

27 października 2020 r.

10 listopada 2020 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

 26 marca 2021 r.

10 kwietnia 2021 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające pracowników

23 kwietnia 2021 r.

10 maja 2021 r.

 

Wysokość wpłat będzie kształtować się następująco:

 • Wpłata pracownika: 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2%
  Pracownicy, którzy uzyskują wynagrodzenie niższe niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia (tj. 3120 zł w 2020 r.) mogą dokonywać wpłat podstawowych w niższej wysokości niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.
 • Wpłata pracodawcy: 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%
 • Wpłata państwa: 250 zł na powitanie + 240 zł co roku

 

Kto nie musi wprowadzać PPK?

 • Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi z punktu widzenia ustawy o PPK
 • podmiot zatrudniający będący osobą fizyczna, który zatrudnia w innym zakresie niż
  działalność gospodarcza tego podmiotu, osobę fizyczną, w innym zakresie niż działalność gospodarcza tej osoby (np. pomoc domowa, opiekunka do dziecka)
 • mikroprzedsiębiorca, któremu wszyscy pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z PPK
 • pracodawca, który prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% zatrudnionych

 

Kto może przystąpić do PPK?
Pracownik, który:

 • ukończył 18 lat, nie ukończył 55 lat – zapis automatyczny, możliwość rezygnacji ze strony pracownika
 • ukończył 55 lat, nie ukończył 70 lat – zapis na wniosek pracownika
 • ukończył 70 lat – brak możliwości zapisu do PPK


To na pracodawcy ciąży obowiązek terminowego dokonywania wpłat do PPK oraz zachowania należytej staranności przy przesyłaniu dodatkowych informacji dotyczących wpłat w celu ich prawidłowego przyporządkowania do pracowników oraz miesięcy, których dotyczą. Przy dokonywaniu wpłat nie jest ważny miesiąc, za który wypłacono wynagrodzenie będące podstawą do naliczenia PPK, ale ważny jest miesiąc, w którym to wynagrodzenie faktycznie zostało przekazane pracownikowi.

Przykładowo:

wynagrodzenie za styczeń 2021 r. wypłacone 31 stycznia 2021 r.
- wpłaty do PPK należy dokonać do 15 lutego 2021 z oznaczeniem: 1 (styczeń)

wynagrodzenie za styczeń 2021 r. wypłacone 10 lutego 2021 r.
- wpłaty do PPK należy dokonać do 15 marca 2021 z oznaczeniem: 2 (luty)

Wypłata środków przez uczestnika PPK:

 • po ukończeniu 60 lat – jednorazowa wypłata 25% oszczędności, reszta wypłacana co miesiąc przez 10 lat
 • przed ukończeniem 60 lat na leczenie swoje, małżonka lub dziecka – wypłata do 25%  bez obowiązku zwrotu
 • przed ukończeniem 45 lat w celu pokrycia wkładu własnego (cele mieszkaniowe)
  – wypłata do 100% z obowiązkiem zwrotu w wartości nominalnej
 • rezygnacja z PPK przed ukończeniem 60 lat i wypłata środków:
  • 100% środków wpłacanych przez pracownika - otrzymuje uczestnik
  • 70% środków wpłacanych przez pracodawcę - otrzymuje uczestnik
  • 30% środków wpłacanych przez pracodawcę - trafi do ZUS na indywidualne konto
  • dopłaty z Państwa – utracone
  • konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych przez uczestnika


Środki zgromadzone w ramach PPK są prywatnymi środkami danego pracownika i podlegają dziedziczeniu.

Opublikowano 15 września 2020 r.

JPK_V7M i JPK_V7K zastępuje deklarację VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK

Do 01.10.2020 czynny podatnik VAT ma obowiązek wysyłki pliku JPK oraz deklaracji VAT-7 (rozliczenia miesięczne) lub deklaracji VAT-7K (rozliczenia kwartalne).
Od 1.10.2020 przedsiębiorcy będą zobowiązani składać jeden plik, który przybierze strukturę:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Nowy plik JPK z deklaracją został podzielony na dwie części – ewidencyjną i deklaracyjną.
1. Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą zobowiązani do składnia pliku JPK_V7M w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej za każdy miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.
2. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą zobowiązani do składania pliku JPK_V7K w dwóch częściach:

 • część ewidencyjna – obowiązek wysyłania co miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca
 • część deklaracyjna – obowiązek wysyłania co kwartał w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału.

Należy zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się kwartalnie, wysyłają:

 • za 1 miesiąc danego kwartału – plik JPK
 • za 2 miesiąc danego kwartału – plik JPK
 • za 3 miesiąc danego kwartału – plik JPK razem z deklaracją, czyli JPK_V7K

W związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VAT, przedsiębiorcy będą zobowiązani nadawać specjalne kody i oznaczenia, które zostały zestawione w poniższych tabelkach:

Oznaczenia niektórych towarów i usług

GTU_01

dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyn silnikowych)

GTU_03

dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy
o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające)

GTU_06

dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

GTU_07

dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 1

GTU_08

dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

GTU_09

dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

GTU_10

dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12

świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13

świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

Oznaczanie procedur szczególnych w zakresie podatku należnego

SW

dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

EE

usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

TP

istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi)

TT_WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego
w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_D

dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

MR_T

usługi turystyczne opodatkowane na zasadach marży

MR_UZ

dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
i antyków, opodatkowana na zasadach marży

I_42

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT

B_SPV_DOSTAWA

dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT)

B_MPV_PROWIZJA

usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT

MPP

transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

Oznaczenia dowodów sprzedaży

RO

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW

dokument wewnętrzny (np. nieodpłatne przekazanie towarów, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowana na kasie rejestrującej)

FP

faktura do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

 

Oznaczanie dowodów zakupu

MK

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT)

VAT_RR

faktura VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT)

WEW

dokument wewnętrzny (wystawiony w celu np. dokonania rocznej korekty VAT w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT)

IMP

podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT

UWAGA!
pole opcjonalne
- w przypadku wystąpienia oznaczenia podaje się „1”
- w przeciwnym przypadku pole pozostaje puste

MPP

transakcja objęta obowiązkiem stosowania MPP (nawet jeżeli faktura nie zawiera oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”)

 

Opublikowano 9 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT

System stawek VAT obowiązujący obecnie opiera się na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług z 2008 r. Ze względu na dużą ilość pozycji w załącznikach przedstawiających towary, które objęte są obniżonymi stawkami VAT, a także wyłączenia z PKWiU (ex), jest uznawany za system rozbudowany i skomplikowany. Od 1 lipca 2020 będzie obwiązywać nowa matryca stawek VAT, która polega na odejściu od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 i stosowaniu:

 • Nomenklatury Scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w przypadku towarów
 • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 w przypadku usług

Ogólnie rzecz biorąc, nowa matryca stawek VAT spowoduje uproszczenie stosowania obniżonych stawek VAT.

Uproszczenie systemu stawek VAT:
Uproszczenie w zakresie stawek VAT ma na celu objęcie jedną stawką całych grup towarowych.

Przykładowo:
Pieczywo – obecnie stawka VAT zależy od terminu przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości. Jeśli data nie przekracza 14 dni - stosuje się stawkę 5%, ale gdy przekracza 14 dni – stosuje się stawkę 8%. W nowej matrycy pieczywo sklasyfikowane w dziale CN19 Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze) niezależnie od daty przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, będzie objęte jedną stawką 5%.

W związku z tym, że budowa nowego systemu VAT znacząco będzie różnić się od systemu obowiązującego obecnie, konieczna stała się zmiana stawek na niektóre towary. Przyjęcie jednej stawki dla całego działu spowodowało konieczność obniżenia stawki dla danego towaru lub podwyższenie dla innego towaru. W przypadku konieczności zmiany stawki, przyjęto zasadę obniżania stawek „w dół”. W celu zrównoważenia efektu, nieliczne towary będą objęte podwyżkami stawek.

Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej WIS:
WIS jest instrumentem, który daje pewność, że zastosowane stawki podatku VAT są prawidłowe. Wiążąca Informacja Stawkowa jest decyzją administracyjną, która wydawana jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Podatnik po uzyskaniu WIS ma zapewnioną ochronę dotyczącą poprawności zastosowanej stawki VAT. Wniosek o wydanie WIS musi spełniać formalne wymagania. Można go złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE, listownie bądź osobiście w urzędzie. Podlega opłacie w wysokości 40 zł za jeden towar lub usługę. Decyzja wydawana jest w ciągu 3 miesięcy.

Poniżej przestawiono wybrane produkty, na które spada bądź wzrasta stawka VAT w związku z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT:

Wybrane produkty, na które spada stawka VAT od 01.07.2020

Przed zmianami

Po zmianach

Owoce tropikalne i cytrusowe, migdały, niektóre orzechy (pistacjowe, kokosowe)

8%

5%

Pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka

5%, 8%, 23%

5%

Zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna

8%

5%

Musztarda, słodka papryka (przyprawa), niektóre przyprawy przetworzone (np. tymianek, pieprz)

23%

8%

Książki wszelkiego rodzaju, tj. drukowane, na dyskach
i taśmach oraz na innych nośnikach, w formie elektronicznej (e-booki)

23%  e-booki i niektóre książki

5%

Żywność dla niemowląt i małych dzieci, pieluszki, smoczki, foteliki samochodowe

8%

5%

 

Wybrane produkty, na które rośnie stawka VAT od 01.07.2020

Przed zmianami

Po zmianach

Niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. kmin, kurkuma, szafran)

5%

8%

Lód używany do celów spożywczych

8%

23%

Owoce morza (np. małże, krewetki) oraz potrawy z nimi

5% 8%

23%

Drewno opałowe

8%

23%

 

Opublikowano 10 czerwca 2020 r.