Usługi Księgowe Kapitał

Z nami nie przeoczysz zmian i nowych obowiązujących przepisów w prawie pracy oraz działalności gospodarczej.

1.10.2020.

JPK_V7M i JPK_V7K zastępuje deklarację VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK

Do 01.10.2020 czynny podatnik VAT ma obowiązek wysyłki pliku JPK oraz deklaracji VAT-7 (rozliczenia miesięczne) lub deklaracji VAT-7K (rozliczenia kwartalne).
Od 1.10.2020 przedsiębiorcy będą zobowiązani składać jeden plik, który przybierze strukturę:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Nowy plik JPK z deklaracją został podzielony na dwie części – ewidencyjną i deklaracyjną.
1. Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą zobowiązani do składnia pliku JPK_V7M w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej za każdy miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca.
2. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą zobowiązani do składania pliku JPK_V7K w dwóch częściach:

  • część ewidencyjna – obowiązek wysyłania co miesiąc w terminie do 25 dnia następnego miesiąca
  • część deklaracyjna – obowiązek wysyłania co kwartał w terminie do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału.

Należy zaznaczyć, że podatnicy rozliczający się kwartalnie, wysyłają:

  • za 1 miesiąc danego kwartału – plik JPK
  • za 2 miesiąc danego kwartału – plik JPK
  • za 3 miesiąc danego kwartału – plik JPK razem z deklaracją, czyli JPK_V7K

W związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VAT, przedsiębiorcy będą zobowiązani nadawać specjalne kody i oznaczenia, które zostały zestawione w poniższych tabelkach:

Oznaczenia niektórych towarów i usług

GTU_01

dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyn silnikowych)

GTU_03

dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99,
z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy
o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające)

GTU_06

dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

GTU_07

dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 1

GTU_08

dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

GTU_09

dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

GTU_10

dostawa budynków, budowli i gruntów

GTU_11

świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

GTU_12

świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU_13

świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

Oznaczanie procedur szczególnych w zakresie podatku należnego

SW

dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

EE

usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

TP

istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy o VAT (tj. relacje występujące między podmiotami powiązanymi)

TT_WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego
w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_D

dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

MR_T

usługi turystyczne opodatkowane na zasadach marży

MR_UZ

dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
i antyków, opodatkowana na zasadach marży

I_42

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany VAT

B_SPV_DOSTAWA

dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT)

B_MPV_PROWIZJA

usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane VAT

MPP

transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

Oznaczenia dowodów sprzedaży

RO

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW

dokument wewnętrzny (np. nieodpłatne przekazanie towarów, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowana na kasie rejestrującej)

FP

faktura do paragonu, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

 

Oznaczanie dowodów zakupu

MK

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń (określoną w art. 21 ustawy o VAT)

VAT_RR

faktura VAT RR (o której mowa w art. 116 ustawy o VAT)

WEW

dokument wewnętrzny (wystawiony w celu np. dokonania rocznej korekty VAT w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT)

IMP

podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT

UWAGA!
pole opcjonalne
- w przypadku wystąpienia oznaczenia podaje się „1”
- w przeciwnym przypadku pole pozostaje puste

MPP

transakcja objęta obowiązkiem stosowania MPP (nawet jeżeli faktura nie zawiera oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”)